WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE ŚCIERNIWA POMIEDZIOWEGO PolGrit

Ścierniwo PolGrit jest syntetycznym materiałem amorficznym, w którym dwutlenek krzemu SiO2 jest związany w postaci kompleksowych związków krzemu. Ścierniwo nie zawiera wolnej krzemionki, cząstek kwasów, soli oraz składników rozpuszczalnych w wodzie. Jest materiałem chemicznie obojętnym, nie reaguje z obrabianą powierzchnią i nie powoduje jej wtórnej korozji. Jest niepalny, niehigroskopijny, niemagnetyczny oraz nie przewodzi elektryczności ( przewodnictwo ekstraktu wodnego nie większe niż 25 mS/m ).

Ścierniwo PolGrit produkowane jest zgodnie z normą PN-EN ISO-11126-3 na bazie zużla pomiedziowego powstającego w procesach pirometalurgicznych produkcji miedzi.

Nie zawiera substancji ropopochodnych ( instalacja produkcyjna opalana gazem ziemnym )

Ścierniwo PolGrit zostało przebadane na zawartość naturalnych substancji radioaktywnych.

WŁASNOŚCI FIZYCZNE

∙ Barwaczerwona, czarna
   ∙ Gęstość3,0  g / cm3   (t / m3)
   ∙ Gęstość nasypowa1,7  g / cm3    (t / m3)
   ∙ Twardośćok. 6° w skali Mosha
   ∙ Wilgotnośćmax. 0,5 %
   ∙ Kształt ziarna nieregularny, ostrokrawędziowy, bryły o  wielu narożach

SKŁAD CHEMICZNY

Głównymi składnikami ścierniwa PolGrit są kompleksowe, bezpostaciowe  związki tlenkowe typowych składników szkłotwórczych. Główną fazę stanowi CaMgSiO2 oraz Al2O3SiO2  i CaOSiO2 przy czym krzemionka jest w stanie związanym. Ścierniwo może zawierać śladowe ilości metali Cu, Ni, Zn.

   ∙ SiO232,0 ÷ 46,0 %
   ∙ CaO18,5 ÷ 29,0 %
   ∙ FeO4,5 ÷ 6,0 %
   ∙ Al2O310,0 ÷ 14,5 %
   ∙ MgO8,0 ÷ 12,5 %

GRANULACJA

   ∙ PolGrit0,2 ÷ 2,8 mm
   ∙ PolGrit Selekt0,2 ÷ 1,4 mm
   ∙ PolGrit Selekt0,7 ÷ 2,8 mm
   ∙ PolGrit Selekt0,2 ÷ 0,5 mm
   ∙ PolGrit Selekt0,2 ÷ 1,0 mm

ZASTOSOWANIE ŚCIERNIWA PolGrit

 • przygotowania powierzchni metali do malowania farbami antykorozyjnymi
 • usuwania starych powłok malarskich ,rdzy, zendry
 • przygotowania powierzchni stalowych do metalizacji natryskowej
 • przygotowania powierzchni metalowych do pokrycia kompozytami i tworzywami sztucznymi
 • oczyszczania konstrukcji betonowych i żelbetowych przy naprawach konstrukcyjnych i powierzchniowych
 • odnawiania elewacji budynków i budowli z kamienia naturalnego
 • oczyszczania urządzeń i instalacji przemysłowych z zanieczyszczeń technologicznych

WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE

 • zużycie ścierniwa jest znacznie mniejsze od zużycia piasku, różnica ta wzrasta przy czyszczeniu powierzchni silnie skorodowanych i zniszczonych
 • zużycie ścierniwa wynosi 18 ÷ 41 kg / m 2 powierzchni w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz grubości warstwy produktów korozji
 • wydajność czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną wynosi 7 ÷ 30 m 2/h
 • uzyskane parametry chropowatości powierzchni mieszczą się w granicach współczynnika Rz = 30 ÷ 80  w zależności od średnicy dyszy, ciśnienia roboczego powietrza oraz granulacji ścierniwa
 • ścierniwo PolGrit nie powoduje inkrustracji czyszczonej powierzchni
 • umożliwia uzyskanie każdego stopnia czystości powierzchni wg norm  : szwedzkiej SIS 055900-1967 i PN –70/H-97050
 • produkowane ścierniwo odpowiada wymaganiom norm DIN 8201 cz.9 oraz TRGS-503
 • umożliwia uzyskanie optymalnej chropowatości i rozwinięcia powierzchni
 • zapewnia największą wydajność czyszczenia wśród ścierniw niemetalowych

INFORMACJE DODATKOWE

 • ścierniwo PolGrit posiada świadectwo badań  niemieckiego Instytutu Bezpieczeństwa Pracy Stowarzyszeń Zawodowych BIA – 4052220113  ( Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssichereit-Preufzeugnis )
 • ścierniwo PolGrit posiada pozytywną  opinię Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu
 • ścierniwo PolGrit posiada certyfikat zgodności Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z dn. 3.07.2007r.

Szybki Kontakt

PPHU „ALMA”
ul. Łokietka 32/5
67-200 Głogów
tel/fax             76 8356657
tel. kom.         601 748 642
[visitor_counter]